کیفیت کار

کیفیت بسیار مهم تر از کمیت است. یک موفقیت بسیار بزرگ بهتر از موفقیت های مقطعی و کوتاه است. استیو جابز

یادگیری مداوم

یادگیری مداوم حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه ای است که در آن فعالیت می کنید ، هر روز چیز جدیدی بیاموزید .

تغییر نگرش

«اگر چیزی را نمی پسندید، آن را تغییر دهید. اگر نمی توانید تغییرش دهید، نگرش خود نسبت به آن را عوض کنید»

قدرت افکار

اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند است ، هیچگاه حتی برای یک بار دیگر هم منفی فکر نمی کردید !