درس نهم : تعریف کلاسی با یک تابع عضو

کار را در این درس با یک مثال ساده شروع می کنیم که در آن میخواهیم یک کلاس با یک تابع عضو را ایجاد کنیم .
درکد های زیر کلاسی به نام GradeBook موجود میباشد .کلاس GradeBook نمایانگر دفترچه نمره ای است که استاد میتواند از آن برای نگهداری نمرات آزمون دانشجویان استفاده کند . همچنین تابعی به نام main وجود دارد که یک شی GradeBook را ایجاد می کند . تایع main از این شی و تابع عضو آن برای نمایش پیغامی بر روی صفحه نمایش استفاده می کند . این پیغام ورود استاد به برنامه ی grade-book را خوش آمد می گوید .

در این برنامه ایتدا توابع عضو و اعضای داده کلاس را برای کامپایلر مشخص می کنیم .به عبارت دیگر ابتدا باید کلاس را ایجاد کنیم . تعریف کلاس GradeBook شامل تابع عضوی به نام displayMessage میباشد که پیغامی را بر روی صفحه نمایش چاپ می کند .
تعریف کلاس در C++ با کلمه کلیدی class شروع می شود و به دنبال آن نام کلاس ( GradeBook ) می آید . طبق قرار داد نام کلاس های تعریف شده توسط کاربر ( user-defined classes ) با حروف بزرگ آغاز می شود و برای افزایش خوانایی ، کلمات بعدی در نام کلاس نیز با حروف بزرگ آغاز می شوند .این سبک بزرگ نویسی حروف به حالت شتری ( camel case ) معروف است .
بدنه ( body ) کلاس بین علائم آکلاد باز ( } ) و اکلاد بسته ( { ) قرار میگیرد .
نکته : فراموش کردن قرار دادن سمی کالن ; در انتهای تعریف کلاس خطای گرامری محسوب می شود .
تابع main همواره در زمان اجرای برنامه به صورت خودکار فراخوانی می شود .اما بیشتر توابع به صورت خود کار فراخوانی نمی شوند و همان طور که در ادامه توضیح خواهیم داد برای اینکه تابع عضو displayMessage کارش را انجام دهد حتما باید فراخوانی شود .
استفاده از کلمه کلیدی public به این معنا می باشد که تابع برای عموم قابل دسترسی میباشد . دقت کنید که پس از معرف های دسترسی علامت کالن : قرار داده می شود .
در هنگام تعریف یک تابع باید نوع بازگشتی ان را نیز مشخص کنیم نوع بازگشتی بیانگر این است که تابع پس از اتمام کارش چه نوع مقداری را برمیگرداند . ما در این مثال از کلمه ی کلیدی void استفاده کرده ایم که درسمت چپ نام تابع displayMessage قرار دارد و نوع بازگشتی این تابع را مشخص می کند . نوع بازگشتی void به این معنا است که تابع displayMessage بعد از اتمام کازش هیچ مقدار یا داده ای را به تابع فراخوان کننده ( در این مثال main ) باز نمیگرداند.
بر اساس قرار داد نام تابع در اولین کلمه با حروف کوچک و در کلمات بعدی اولین حرف بزرگ نوشته می شود . قرار دادن پرانتز خالی بعد از نام تابع نشانگر این است که تابع برای انجام کارش به هیچ داده اضافی نیاز ندارد .
نکته : بازگرداندن مقدار توسط تابعی که نوع بازگشتی آن void است یک خطای زمان کامپایل محسوب می شود .
نکته : تعریف یک تابع در تابعی دیگر ، یک خطای گرامری محسوب می شود .

درس نهم : تعریف کلاسی با یک تابع عضو
امتیاز دهید

(434 نوشته)

C# Programmer , Web Design And Developer , MVC , ASP.NET

فکر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *

حاصل جمع اعداد را وارد کنید : *