درس بیست و سوم : عبارت انتخاب if

در یک عبارت انتخاب ، هدف برگزیدن یکی از گزینه های موجود برای انجام آن است . برای مثال فرض کنید که شرط قبولی در یک امتحان نمره ۶۰ است . عبارت شبه کد آن به صورت زیر میباشد

If stident’s grade is greater than or equal to 60
	Print “passed”

شرط stident’s grade is greater than or equal to 60 می تواند برقرار باشد یا نباشد . اگر شرط برقرار باشد عبارت “passed” به معنی قبول شدن به نمایش در می آید و عبارت پس از شبه کد به ترتیب اجرا می شود. ( باید به یاد داشته باشید که شبه کد یک زبان برنامه نویسی واقعی نیست ) . اگر شرط برقرا نباشد عبارت چاپ نادیده گرفته می شودو عبارت شبه کد بعدی به ترتیب اجرا خواهد شد . عبارت موجود در بدنه عبارت if رشته “passed”  را به چاپ می رساند . همچنین به دندانه دار بودن این عبارت در این عبارت انتخاب دقت کنید . دندانه گذاری امری اختیار است ، اما بکارگیری آن بسیار توصیه می شود . چرا که ارتباط عبارت های مختلف برنامه نویسی را بخوبی نشان می دهند .
می توان این عبارت شبه کد if را در C# به صورت زیر نوشت

If ( grade >=60 )
	Console.writeline(“passed”);

اگر به کد C# دقت کنید متوجه  شباهت نزدیک آن با شبه کد خواهید شد و نقش شبه کد به عنوان یک ابزار توسعه برنامه بخوبی آشکار می شود .
در شکل زیر دیارگرام فعالیت عبارت تک انتخابی if نشان داده شده است . این دیاگرام حاوی یکی از مهمترین نمادها در یک دیاگرام فعالیت است . نماد لوزی یا نماد تصمیم نشان می دهد که باید در آن نقطه تصمیمی گرفته شود . نماد تصمیم گیری بر این نکته دلالت دارد  که روند کار در امتداد مسیری به کار ادامه خواهد داد که توسط نماد نگهبان شرط تعیین می شود ( شرط برقرار است یا خیر ) . هر فلش یا بردار انتقال خارج شده از یک نماد تصمیم دارای یک نگهبان  شرط است . ( در درون براکت های مربعی در بالا یا کنار فلش انتقال جای میگیرد . ) اگر شرط یک نگهبان شرط برقرار باشد ، روند کار وارد وضعیت عملی می شود که فلش انتقال به آن اشاره دارد . در شکل زیر اگر grade بزرگتر با برابر با ۶۰ باشد ، برنامه کلمه “passed” را بر روی صفحه نمایش چاپ کرده و سپس انتقال به وضعیت پایانی در این فعالیت می رسد . اگر grade کوچکتر از ۶۰ باشد ، بلافاصله برنامه به وضعیت پایانی منتقل می شود ، بدون اینکه پیغامی چاپ شود .
دقت کنید که عبارت if یک عبارت تک ورودی / تک خروجی است. همچنین دیاگرام های مابقی عبارات کنترلی نیز حاوی نماد های وضعیت اولیه ، فلش های انتقال ، وضعیت اجرا ، تصمیم گیری و وضعیت پایانی هستند به این نحو نمایش عبارات کنترلی روش مدل برنامه نویسی اجرایی / تصمیم گیری گفته شود .

lesson23-if

درس بیست و سوم : عبارت انتخاب if
5 (100%) 2 رایs

(434 نوشته)

C# Programmer , Web Design And Developer , MVC , ASP.NET

فکر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *

حاصل جمع اعداد را وارد کنید : *