نمودار دایره ای با استفاده از Ajax در ASP.NET

در این مقاله نشان می دهیم که چگونه یک نمودار دایره ای Ajax Control Toolkit  را پیاده سازی کرده و به صورت داینامیک از SQL Server Database پر کنیم.

1-pie-chart-using-ajax-in-asp-net

دیتابیس

در این مقاله از دیتابیس Northwind مایکروسافت استفاده کردیم که می توانید آن را از لینک زیر دانلود نمایید.

لینک دیتابیس
نمودار دایره ای

استفاده از کنترل ASP.Net AJAX Pie Chart

کنترل ToolScriptManager را انتخاب کرده و روی صفحه می اندازیم.
بعد از اضافه کردن رفرنس کتابخانه AJAX Control Toolkit، آن را به صورت زیر Register می کنیم.

<%@ Register Assembly="AjaxControlToolkit" Namespace="AjaxControlToolkit"TagPrefix="cc1" %>

 کد HTML:

ای کد بسیار ساده است و شامل یک DropDownList و یک Control Toolkit Pie Chart می باشد.

<cc1:ToolkitScriptManager ID="ToolkitScriptManager1" runat="server">

</cc1:ToolkitScriptManager>

<asp:DropDownList ID="ddlCountries" runat="server"OnSelectedIndexChanged="ddlCountries_SelectedIndexChanged" AutoPostBack="true">

</asp:DropDownList>


<hr />


<cc1:PieChart ID="PieChart1" runat="server" ChartHeight="300" ChartWidth = "300" ChartType="Column" ChartTitleColor="#0E426C" Visible = "false">

</cc1:PieChart>

بر اساس انتخاب DropDownList نمودار دایره ای به صورت داینامیک از دیتابیس پر می شود.

فضاهای نام:

فضای نام های زیر باید به برنامه اضافه شود:

C#:

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Configuration;

VB.Net:

Imports System.Data

Imports System.Data.SqlClient

Imports System.Configuration

پرکردن DropDownList و نمودار دایره ای

در رویداد Page Load، DropDownList را از دیتابیس Northwind با لیستی از کشورها پر کردیم که سفارشات به آن ها ارسال می شود.

سپس در رویداد SelectedIndexChanged مربوط به DropDownList داده های آماری وارد کردیم که به طور مثال در کدام شهر از کشور انتخاب شده، سفارشات توزیع می شوند.

این اطلاعات آماری به عنوان نمودار دایره ای نمایش داده می شوند که محور نمودار شهرهای کشور انتخاب شده می باشند که مقدار سفارشات هر شهر را نشان می دهند.

C#:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

  if (!IsPostBack)

  {

    string query = "select distinct shipcountry from orders";

    DataTable dt = GetData(query);

    ddlCountries.DataSource = dt;

    ddlCountries.DataTextField = "shipcountry";

    ddlCountries.DataValueField = "shipcountry";

    ddlCountries.DataBind();

    ddlCountries.Items.Insert(0, new ListItem("Select", ""));

  }

}

protected void ddlCountries_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

{

  string query = string.Format("select ShipCity, count(orderid) TotalOrders from orders where shipcountry = '{0}' group by shipcity", ddlCountries.SelectedItem.Value);

  DataTable dt = GetData(query);  //Loop and add each datatable row to the Pie Chart Values

  foreach (DataRow row in dt.Rows)

  {

    PieChart1.PieChartValues.Add(new AjaxControlToolkit.PieChartValue

    {

      Category = row["ShipCity"].ToString(),

      Data = Convert.ToDecimal(row["TotalOrders"])

    });

  }

  PieChart1.Visible = ddlCountries.SelectedItem.Value != "";

}private static DataTable GetData(string query)

{

  DataTable dt = new DataTable();

  string constr =ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;

  using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))

  {

    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(query))

    {

      using (SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter())

      {

        cmd.CommandType = CommandType.Text;

        cmd.Connection = con;

        sda.SelectCommand = cmd;

        sda.Fill(dt);

      }

    }

    return dt;

  }

}

VB.Net:

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load

  If Not IsPostBack Then

    Dim query As String = "select distinct shipcountry from orders"

    Dim dt As DataTable = GetData(query)

    ddlCountries.DataSource = dt

    ddlCountries.DataTextField = "shipcountry"

    ddlCountries.DataValueField = "shipcountry"

    ddlCountries.DataBind()

    ddlCountries.Items.Insert(0, New ListItem("Select", ""))

  End If

End Sub

Protected Sub ddlCountries_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs)

  Dim query As String = String.Format("select ShipCity, count(orderid) TotalOrders from orders where shipcountry = '{0}' group by shipcity", ddlCountries.SelectedItem.Value)

  Dim dt As DataTable = GetData(query)  'Loop and add each datatable row to the Pie Chart Values

  For Each row As DataRow In dt.Rows

    PieChart1.PieChartValues.Add(New AjaxControlToolkit.PieChartValue() With { _

     .Category = row("ShipCity").ToString(), _

     .Data = Convert.ToDecimal(row("TotalOrders")) _

    })

  Next

  PieChart1.Visible = ddlCountries.SelectedItem.Value <> ""

End Sub

Private Shared Function GetData(query As String) As DataTable

  Dim dt As New DataTable()

  Dim constr As String =ConfigurationManager.ConnectionStrings("constr").ConnectionString

  Using con As New SqlConnection(constr)

    Using cmd As New SqlCommand(query)

      Usingspan> sda As New SqlDataAdapter()

        cmd.CommandType = CommandType.Text

        cmd.Connection = con

        sda.SelectCommand = cmd

        sda.Fill(dt)

      End Using

    End Using

    Return dt

  End Using

End Function

دانلود سورس کد
پسورد : csharpoop.com

نمودار دایره ای با استفاده از Ajax در ASP.NET
5 (100%) 1 رای

(434 نوشته)

C# Programmer , Web Design And Developer , MVC , ASP.NET

فکر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *

حاصل جمع اعداد را وارد کنید : *